Zastrzeżenie dotyczące prywatności i strony internetowej

Politykaprywatności

Jest nam niezmiernie miło, że zainteresowali się Państwo naszym przedsięwzięciem. Ochrona danych ma znaczenie szczególnie wysoki priorytet dla zarządzania Vital Abc. Korzystanie ze stron internetowych Vital Abc jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, będzie chciała skorzystać z usług specjalnych przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR), oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w danym kraju dla Vital Abc. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować ogółu społeczeństwa o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, którychdane dotyczą są informowani, za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych, o prawach, które mają do tego prawo.

Jako administrator danych, Vital Abc wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisja danych przez Internet może zasadniczo zawierać luki w zabezpieczeniach, dlatego nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każdy podmiot danych ma możliwość przekazania nam danych osobowych w inny sposób, np. telefonicznie.

1. Definicje

Deklaracja ochrony danych Vital Abc opiera się na pojęciach stosowanych przez europejskiego prawodawcę przy przyjmowaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić stosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:

 • a) Daneosobowe

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, która może być identyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 • b) Osoba, której dane dotyczą

  Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji, które jest wykonywana na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób zautomatyzowany, czy teżnie, np. gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzaniadanych

  Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już być przypisane konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) Kontroler lub administrator odpowiedzialny za przetwarzaniedanych

  Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, kontroler lub szczególne kryteria jego nominacji mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

 • h) Procesor

  Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca

  Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego nie mogą są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych, stosownie do celów przetwarzania.

 • j) Strona trzecia

  Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

  Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, wyrażające zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres kontrolera

Administratorem danych dla celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych są:

Vital Abc

Email: info@vitalabc.com

Strona internetowa: www.vitalabc.com

3. Cookies

Strony internetowe Vital Abc wykorzystują pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Jest to ciąg znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki unikalnemu identyfikatorowi cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie, Vital Abc może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Zapomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane z myślą o użytkowniku. Pliki cookie umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułat wienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, który korzysta np. z plików cookie, nie musi przy każdym wejściu na stronę internetową podawać danych dostępowych, ponieważ one przejmowane przez stronę internetową, a plik cookie jest w ten sposób zapisywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, możew każdej chwili uniemożliwić instalację plików cookie na naszej stronie internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale zablokować instalację plików cookie. Ponadto, już ustawione pliki cookie mogą można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Vital Abc gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub system automatyczny odwiedza stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Zbierane mogą być (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej strony internetowej (tzw. referrers), (4) podstrony, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą być wykorzystywane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Vital Abc nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te jest niezbędny do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej (3) zapewnienia długoterminowej sprawności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowejoraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego Vital Abc analizuje anonimowo zebrane dane i informacje pod kątem statystycznym, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora ze wskazaniem danych osobowych. O tym, które dane osobowe są przekazywane do kontrolera, decyduje odpowiednia maska wprowadzania danych użyta do rejestracji. Dane osobowe wprowadzane przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego administratora i do jego własnych celów. Administrator może zażądać przekazania danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym (np. firmie kurierskiej), które również wykorzystują dane osobowe do celów wewnętrznych, które można przypisać administratorowi.

W przypadku rejestracji na stronie internetowej administratora danych zapisywany jest również adres IP – przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą – data i godzina rejestracji. Zapisywanie tych danych odbywa się w kontekście tego, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec nadużywaniu naszych usług i, jeśli to konieczne, umożliwić dochodzenie w sprawie popełnionych wykroczeń. O ile przechowywanie tych danych jest konieczne do zabezpieczenia administratora. Dane te nie są przekazyw ane osobom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek ich przekazania lub jeśli przekazanie danych służy celom ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, wraz z dobrowolnym podaniem danych osobowych, ma na celu umożliwienie administratorowi oferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter danej sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają prawo w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z zasobu danych administratora.

Administrator danych w każdej chwili dostarcza na żądanie każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o tym , jakie dane osobowe są przechowywane na jej temat. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki przechowywania danych. W tym zakresie wszyscy pracownicy administratora danych są dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

6. Subskrypcja naszych biuletynów

Na stronie internetowej Vital Abc użytkownicy mają możliwość zapisania się na newsletter naszego przedsiębiorstwa. Stosowana w tym celu maska wprowadzania danych określa, jakie dane osobowe są przekazywane, jak również kiedy zamówiony zostaje newsletter u administratora.

Vital Abc regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą newslettera o ofertach przedsiębiorstwa. Biuletyn informacyjny przedsiębiorstwa może być otrzymywany przez podmiot danych tylko wtedy, gdy (1) podmiot danych posiada aktualny adres e-mail oraz (2) podmiot danych zarejestruje się do wysyłki biuletynu. Na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu wysyłki newslettera zostanie wysłany e-mail potwierdzający, ze względów prawnych w procedurze double-opt-in. Ten e-mail potwierdzający służy do potwierdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, jest uprawniony do otrzymywania newslettera.

Podczas rejestracji do newslettera zapisywany jest również adres IP systemu komputerowego przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, jak również data i godzina rejestracji. Gromadzenie tych danych jest niezbędne do zrozumienia (ewentualnego) nadużycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym czasie i służy tym samym celowi ochrony prawnej administratora.

Dane osobowe zbierane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera. Dodatkowo, subskrybenci newslettera mogą być informowane pocztą elektroniczną, o ile jest to niezbędne do funkcjonowania usługi newslettera lub danej rejestracji, jak np. w przypadku zmian w ofercie newslettera lub w przypadku zmiany warunków technicznych. Dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera możebyć w każdej chwili zakończona przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba, której dane dotyczą, wyraziła w celu wysyłki newslettera, może zostaćw każdej chwili odwołana. W celu odwołania zgody, w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa w każdej chwili bezpośrednio na stronie internetowej administratora danych lub w inny sposób.

7. Newsletter – śledzenie

Biuletyn informacyjny Vital Abc zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich e-mailach, które są wysyłane w formacie HTML w celu umożliwienia zapisu i analizy plików dziennika. Pozwala to na statystyczną analizę sukcesu lub porażki kampanii marketingowych w Internecie. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego, Vital Abc może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osoby, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe zebrane w pikselach śledzących zawarte w biuletynach informacyjnych są przechowywane i analizowane przez sterownik w celu optymalizacji wysyłki newslettera, jak również w celu jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają w każdej chwili prawo do odwołania odpowiedniego odrębnego oświadczenia o wyrażeniu zgody, wydanego w ramach procedury podwójnego opt-in. Po odwołaniu, te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. Vital Abc automatycznie traktuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako odstąpienie od umowy.

8. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Strona internetowa firmy Vital Abc zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dotyczą dane, skontaktuje się z administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi danych przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane do celów przetwarzania lub skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danychosobowych

Administrator danych będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez ustawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeżeli upłynie okres przechowywania określony przez ustawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

10. Prawa osoby, której dotycządane

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia , czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, czy też nie. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • b) Prawo dostępu

  Wszystkie osoby, których dane dotyczą, mają prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora danych w każdej chwili bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania danych;
  • kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
  • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • jeśli to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
  • istnieniu prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • o istnieniu prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła;
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji , czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.

  Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

  Wszystkie podmioty danych mają prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych, które ich dotyczą. Uwzględniając cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  Wszystkie osoby, których dane dotyczą, mają prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskać od Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dotyczące go dane osobowe, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z poniższych podstaw, o ile przetwarzanie jest nie jest konieczne:

  • Dane osobowe nie są już niezbędne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
  • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR, i jeśli nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 GDPR.

  Jeżeli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Vital Abc, może ona w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Vital Abc niezwłocznie zapewni, że żądanie usunięcia danych zostanie natychmiast zrealizowane.

  Jeżeli administrator podał dane osobowe do publicznej wiadomości i jest zobowiązany napodstawie art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, administrator, uwzględniający dostępny technologią i kosztem wdrożenia, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających dane osobowe, że podmiot danych zażądał usunięcia przez tych administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji, w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy PMC Labs B.V..a zaaranżuje niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzaniadanych

  Wszystkie osoby, których dane dotyczą, mają prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

  • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale one wymagane przez osobę, której dane dotyczą, do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 1 GDPR w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne w stosunku do podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

  Jeśli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Vital Abc, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Vital Abc zorganizuje ograniczenie przetwarzania danych.

 • f) Prawo do przenoszeniadanych

  Wszystkie podmioty danych mają prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymania dotyczących ich danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. On lub ona ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane. zostało dostarczone, o ile przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR, lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, a przetwarzanie jest dokon ywane w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie jest nie jest konieczne dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Ponadto, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 GDPR, podmiot danych ma prawo do przekazywania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, jeśli jest to technicznie możliwe jest towykonalne i nie wpływa negatywnie na prawa i wolności innych osób.

  W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Vital Abc.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Wszystkie osoby, których dane dotyczą, mają przyznane przez europejskiego prawodawcę prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, które opiera się na pkt. e) lub f) art. 6 ust. 1 GDPR. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

  Vital Abc nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

  Jeżeli Vital Abc przetwarza dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych dla celów takiego marketingu. Ma to zastosowanie do profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych przez Vital Abc dla celów marketingu bezpośredniego, Vital Abc nie będzie już przetwarzać danych osobowych dla tych celów.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Vital Abc dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

  W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z każdym pracownikiem Vital Abc. Ponadto osoba, której dotyczą dane, może, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie

  Wszystkie osoby, których dane dotyczą, mają prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, o ile decyzja (1) nie jest konieczna do podjęcia do, lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje również odpowiednie środki ochrony praw i wolności podmiotu danych oraz jego prawnie uzasadnionych interesów, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do wprowadzenia do, lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Vital Abc wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej prawnie uzasadnionych interesów, w tym przynajmniej prawa do uzyskać interwencję człowieka ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Vital Abc.

 • i) Prawo do wycofania zgody naochronę danych

  Wszystkie osoby, których dane dotyczą, mają prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Vital Abc.

11. Ochrona danych w odniesieniu do wniosków i procedurskładania wniosków

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców do celów związanych z procedurą składania wniosków. Przetwarzanie danych może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przekazuje administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z osobą ubiegającą się o pracę umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli administrator danych nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żaden inny uzasadniony interes administratora danych nie sprzeciwia się usunięciu. Innym prawnie uzasadnionym interesem w tym zakresie jest np. ciężar dowodu w postępowaniu zgodnie z ogólną ustawą o równym traktowaniu (AGG).

12. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Facebooka

Na tej stronie internetowej, administrator zintegrował komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook jest portalem społecznościowym.

Portal społecznościowy to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych m.in. tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby znajomych.

Spółką zarządzającą Facebooka jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeżeli osoba mieszka poza terytorium Stanów Zjednoczonych lub Kanady, administratorem danych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która obsługiwana jest przez administratora i do której wprowadzono komponent Facebooka (wtyczki Facebooka) została zintegrowana, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą jest automatycznie monitowany o pobranie wyświetlania odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka poprzez komponent Facebooka. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka jest dostępny pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Podczas tej procedury technicznej, Facebook jest informowany o tym, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej – którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i powiązane z odpowiednim kontem na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, np. przycisk “Lubię to”, lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz, wówczas Facebook dopasowuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby, której dane dotyczą, i zapisuje dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebooka informacje o odwiedzinach naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, o ile osoba ta jest jednocześnie zalogowana na Facebooku w czasie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na element na Facebooku, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do Facebooka nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Opublikowane przez Facebook wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych, dostępne pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Ponadto wyjaśniono tam, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto udostępniane są różne opcje konfiguracyjne, które umożliwiają wyeliminowanie przekazywania danych do Facebooka. Aplikacje te mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu wyeliminowania przekazywania danych do Facebooka.

13. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i wykorzystywania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji ). Google Analytics jest usługą analityki internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analizowanie danych o zachowaniach osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej gromadzim.in. dane o stronie internetowej, z której dana osoba przeszła (tzw. referrer), które podstrony były odwiedzane lub jak często i na jak długo podstrona był oglądany. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej i w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Do analizy stron internetowych poprzez Google Analytics administrator używa aplikacji “_gat. _anonymizeIp”. Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, zostaje skrócony przez Google i zanonimizowany w przypadku dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej oraz do tworzenia raportów online, które pokazują aktywność na naszych stronach internetowych, a także do świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i do której wprowadzono komponent Google Analytics pozintegrowaniu, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, będzie automatycznie przesyłać dane poprzez komponent Google Analytics dla wcelu reklamy internetowej i rozliczenia prowizji dla Google. Podczas tej technicznej procedury przedsiębiorstwo Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP podmiotu danych, które służą Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do tworzenia rozliczeń prowizyjnych.

Plik cookie jest wykorzystywany do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak już wspomniano, w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowejpoprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google Analytics zapisywanie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie wykorzystywane już przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics, które są związane z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz możliwość wykluczenia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatków do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub zainstalowany na nowo, wówczas osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatki do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, która jest przypisana do jej zakresu kompetencji, lub jest wyłączony, możliwe jest wykonanie ponownej instalacji lub reaktywacji dodatków do przeglądarki.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresami https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics jest szerzej opisany pod następującym linkiem https://www.google.com/analytics/.

14. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i wykorzystania Google+

Na tej stronie kontroler zintegrował przycisk Google+ jako komponent. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub biznesowych. Google+ pozwala użytkownikom sieci społecznościowej m.in. na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby znajomych.

Operatorem Google+ jest firma Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Przy każdym wywołaniu na jednej z poszczególnych stron tej witryny, które jest obsługiwany przez sterownik i na którym przycisk Google+ jest pozintegrowaniu, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera wyświetlanie odpowiedniego przycisku Google+ z Google poprzez odpowiedni komponent przycisku Google+. W trakcie tej procedury technicznej Google jest informowany o tym, co konkretna podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Więcej szczegółowych informacji na temat Google+ można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/+/.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą jest jednocześnie zalogowany w Google+, Google rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej były odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane za pomocą przycisku Google+, a Google łączy je z odpowiednim kontem Google+ powiązanym z osobą, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie na przycisk Google+ zintegrowany na naszej stronie internetowej i w ten sposób udzieli rekomendacji Google+ 1, wówczas Google przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i zapisuje dane osobowe. Google przechowuje rekomendacje Google+ 1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia je publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Następnie na tej stronie internetowej zamieszczana jest rekomendacja Google+ 1 wydana przez osobę, której dane dotyczą, wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+ używanego przez osobę, której dane dotyczą, oraz zapisane zdjęcie, są przechowywane i przetwarzane w innych usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google, konto Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, np. na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Google jest również w stanie powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi zapisanymi w Google. Google zapisuje te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Poprzez przycisk Google+ Google otrzymuje informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej jest zalogowana w Google+. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na przycisk Google+, czy też nie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce przekazywać danych osobowych do Google, może zapobiec temu przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje i postanowienia Google dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Więcej informacji od Google na temat przycisku Google+ 1 można uzyskać pod adresem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i wykorzystania Instagramu

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty serwisu Instagram. Instagram jest serwisem, który można zakwalifikować jako platformę audiowizualną, umożliwiającą użytkownikom dzielenie się zdjęciami i filmami wideo, a także rozpowszechnianie tych danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług oferowanych przez Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwany przez kontroler i na którym znajduje się element Instagrama (przycisk Insta) została zintegrowana, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą zostanie automatycznie poproszony o pobranie wyświetlenia odpowiedniego elementu Instagrama. Podczas tej procedury technicznej Instagram dowiaduje się, jaką konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedził podmiot danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej – którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Instagram i są powiązane z odpowiednim kontem Instagram podmiotu danych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie na jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, wówczas Instagram dopasowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Instagrama osoby, której dane dotyczą, i zapisuje dane osobowe.

Instagram otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w serwisie Instagram w momencie połączenia z naszą stroną internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego , czy dana osoba kliknie w przycisk Instagrama, czy nie. Jeśli takie przekazywanie informacji do Instagrama nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje i obowiązujące w Instagramie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresami https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z serwisu LinkedIn

Na tej stronie internetowej kontroler zintegrował komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom posiadającym istniejące kontakty biznesowe nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Z LinkedIn korzysta ponad 400 milionów zarejestrowanych osób w ponad 200 krajach. Tym samym LinkedIn jest obecnie największą platformą do kontaktów biznesowych i jednym z najczęściej odwiedzanych serwisów na świecie.

Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. W sprawach dotyczących ochrony prywatności poza terytorium Stanów Zjednoczonych LinkedIn Irlandia, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialna.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn) została zintegrowana, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą jest automatycznie monitowany do pobrania wyświetlenia odpowiedniego komponentu LinkedIn. Dalsze informacje na temat wtyczki LinkedIn są dostępne pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. Podczas tej procedury technicznej LinkedIn uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej – którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu LinkedIn i powiązane z odpowiednim kontem LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków LinkedIn zintegrowanych na naszej stronie internetowej, wówczas LinkedIn przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i zapisuje dane osobowe.

LinkedIn otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na LinkedIn w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na przycisk LinkedIn, czy nie. Jeśli takie przekazywanie informacji do LinkedIn nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na LinkedIn przed wywołaniem naszej strony internetowej.

LinkedIn zapewnia pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość rezygnacji z subskrypcji wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam kierowanych, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z usług podmiotów stowarzyszonych, takich jak Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Ustawienie takich plików cookie może zostać zablokowane pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Polityka prywatności obowiązująca w serwisie LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka dotycząca plików cookie LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

17. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Myspace

Na tej stronie internetowej administrator umieścił zintegrowane komponenty MySpace LLC. MySpace jest tak zwanym portalem społecznościowym. Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań towarzyskich, społeczność online, która pozwala użytkownikom komunikować się i wchodzić w interakcje ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. MySpace pozwala użytkownikom sieci społecznościowej na tworzenie darmowych blogów lub grup użytkowników, w tym zdjęć i filmów.

Spółką zarządzającą MySpace jest MySpace LLC, 8391 Beverly Blvd., #349, Los Angeles, California 90048, UNITED STATES.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwany przez administratora i na którym komponent MySpace (wtyczka MySpace) została zintegrowana, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą jest automatycznie nakłaniany do pobrania za pośrednictwem odpowiedniego komponentu MySpace wyświetlenia odpowiedniego komponentu MySpace z MySpace. Dalsze informacje na temat MySpace są dostępne pod adresem https://myspace.com. Podczas tej procedury technicznej MySpace uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na MySpace, MySpace wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej – którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu MySpace i powiązane z odpowiednim kontem MySpace podmiotu danych. Jeśli osoba, której dotyczą dane, kliknie na jeden z przycisków MySpace, zintegrowanych na naszej stronie internetowej, wówczas MySpace przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika MySpace osoby, której dotyczą dane, i przechowuje dane osobowe.

MySpace otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu MySpace, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w MySpace w momencie połączenia z naszą stroną internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na element MySpace, czy nie. Jeśli takie przekazywanie informacji do MySpace nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta MySpace przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez MySpace, dostępne pod adresem https://myspace.com/pages/privacy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez MySpace.

18. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i wykorzystania Pinterest

Na tej stronie internetowej administrator umieścił zintegrowane komponenty Pinterest Inc. Pinterest jest tak zwanym portalem społecznościowym. Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań towarzyskich, społeczność online, która pozwala użytkownikom komunikować się i wchodzić w interakcje ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Pinterest umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej publikowanie m.in. kolekcji zdjęć oraz pojedynczych zdjęć i opisów na wirtualnych tablicach pin ów (tzw. pinezkach), które następnie mogą być udostępniane przez innych użytkowników (tzw. re-piny) lub komentowane.

Spółką operacyjną Pinterest jest Pinterest Inc. z siedzibą przy 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwany przez administratora i na którym komponent Pinterest (wtyczka Pinterest) pozintegrowaniu, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dotyczą dane, automatycznie wyświetliła monit o pobranie za pośrednictwem odpowiedniego komponentu Pinterest wyświetlenia odpowiedniego komponentu Pinterest. Dalsze informacje na temat Pinterest są dostępne pod adresem https://pinterest.com. . Podczas tej procedury technicznej Pinterest uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Pinterest, Pinterest wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej – którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Pinterest i powiązane z odpowiednim kontem Pinterest osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie na jeden z przycisków Pinterest, zintegrowanych na naszej stronie internetowej, wówczas Pinterest przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Pinterest otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Pinterest, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w serwisie Pinterest w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego , czy dana osoba kliknie na element Pinterest, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do Pinterest nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Pinterest przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Pinterest, dostępne pod adresem https://about.pinterest.com/privacy-policy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

19. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z serwisu SlideShare

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty SlideShare. LinkedIn SlideShare jako usługa hostingu plików pozwala na wymianę i archiwizację prezentacji i innych dokumentów, takich jak pliki PDF, wideo i webinaria. Usługa hostingu plików umożliwia użytkownikom przesyłanie treści multimedialnych we wszystkich popularnych formatach, przy czym dokumenty mogą być dostępne publicznie lub oznaczone jako prywatne.

Spółką operacyjną serwisu SlideShare jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Za kwestie związane z ochroną prywatności poza terytorium Stanów Zjednoczonych odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

LinkedIn SlideShare udostępnia tzw. kody osadzone dla przechowywanych tam treści multimedialnych (np. prezentacji, plików PDF, filmów, zdjęć itp.). Kody osadzone to kody programów, które są osadzone na stronach internetowych w celu wyświetlania zewnętrznych treści na własnej stronie. Kody osadzone umożliwiają powielanie treści na własnej stronie internetowej bez zapisywania ich na własnym serwerze, co może naruszać prawo do powielania danego autora treści. Kolejną zaletą zastosowania wbudowanego kodu jest to, że dany operator strony internetowej nie wykorzystuje własnej przestrzeni dyskowej i odciąża w ten sposób własny serwer. Kod osadzony może być zintegrowany w dowolnym miejscu na innej stronie internetowej tak, że zewnętrzna treść może być również wstawiona do własnego tekstu. Celem korzystania z LinkedIn SlideShare jest odciążenie naszego serwera i uniknięcie naruszeń praw autorskich, przy jednoczesnym korzystaniu z treści osób trzecich.

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent SlideShare (kod osadzony), komponent ten zwraca się do używanej przez Ciebie przeglądarki z prośbą o pobranie odpowiednich danych z SlideShare. Podczas tej procedury technicznej LinkedIn uzyskuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na SlideShare , SlideShare rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej witryny przez podmiot danych i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretnie podstronę odwiedził podmiot danych. Informacje te są gromadzone przez SlideShare i przypisywane do odpowiedniego konta SlideShare podmiotu danych za pośrednictwem LinkedIn.

LinkedIn uzyskuje informacje za pośrednictwem komponentu SlideShare, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w SlideShare w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na osadzone dane multimedialne, czy nie. Jeśli takie przesyłanie informacji do SlideShare nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta SlideShare przed wywołaniem naszej witryny.

LinkedIn korzysta również z usług podmiotów stowarzyszonych, takich jak Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Ustawienie takich plików cookie może zostać odrzuc one pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych dla LinkedIn są dostępne pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

20. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i wykorzystywania Tumblr

Na tej stronie, kontroler posiada zintegrowane komponenty Tumblr. Tumblr to platforma, która pozwala użytkownikom na tworzenie i prowadzenie bloga. Blog to internetowy, ogólnie dostępny portal, na którym jedna lub więcej osób zwanych blogerami lub blogerami internetowymi może zamieszczać artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych postach blogowych. Na przykład, w blogu Tumblr użytkownik może publikować tekst, obrazy, linki i filmy oraz rozpowszechniać je w przestrzeni cyfrowej. Ponadto, użytkownicy Tumblra mogą importować treści z innych stron internetowych do swojego bloga.

Spółką operacyjną Tumblr jest Tumblr, Inc. pod adresem 35 East 21st St, Ground Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES.

Poprzez każde wywołanie jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, które jest obsługiwana przez kontroler i na której znajduje się komponent Tumblr (przycisk Tumblr) po zintegrowaniu, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, powoduje automatyczne pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu Tumblr z Tumblr. Dowiedz się więcej o przyciskach Tumblr, które są dostępne pod adresem https://www.tumblr.com/buttons. Podczas tej procedury technicznej Tumblr dowiaduje się, jaką konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedził podmiot danych. Celem integracji komponentu Tumblr jest retransmisja zawartości tej strony internetowej, aby umożliwić naszym użytkownikom wprowadzenie tej strony internetowej do świata cyfrowego i zwiększyć liczbę odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Tumblr, Tumblr wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej – którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Tumblr i powiązane z odpowiednim kontem Tumblr osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie na jeden z przycisków Tumblr, zintegrowanych na naszej stronie internetowej, wówczas Tumblr przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Tumblr osoby, której dane dotyczą, i zapisuje dane osobowe.

Tumblr otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Tumblr, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Tumblr w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na element Tumblr, czy nie. Jeżeli takie przekazanie informacji do Tumblr nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Tumblr przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Obowiązujące przepisy Tumblra dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

21. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Twittera

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty Twittera. Twitter jest wielojęzycznym, publicznie dostępnym serwisem mikroblogowym, w którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości, których objętość jest ograniczona do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, również dla tych, którzy nie są zalogowani na Twitterze. Tweety wyświetlane są również tzw. followersom danego użytkownika. Zwolennicy to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety danego użytkownika. Ponadto Twitter pozwala na adresowanie szerokiej publiczności poprzez hashtagi, linki lub retweety.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc. z siedzibą przy 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwany przez kontroler i na którym znajduje się element Twittera (przycisk Twitter) została zintegrowana, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą zostanie automatycznie poproszony o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu Twittera. Dalsze informacje na temat przycisków Twittera są dostępne pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W trakcie tej technicznej procedury Twitter uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych. Celem integracji komponentu Twitter jest retransmisja zawartości tej strony internetowej, aby umożliwić naszym użytkownikom wprowadzenie tej strony internetowej do świata cyfrowego i zwiększyć liczbę odwiedzin.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Twitter i kojarzone z odpowiednim kontem Twitter podmiotu danych. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, kliknie na jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, wówczas Twitter przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dotyczą dane, i zapisuje te dane osobowe.

Twitter otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twittera, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba ta jest zalogowana na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na element Twittera, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do Twittera nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Obowiązujące przepisy Twittera dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=en.

22. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i użytkowania Xing

Na tej stronie internetowej, kontroler posiada zintegrowane komponenty XING. XING to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz tworzenie nowych. Użytkownicy indywidualni mogą stworzyć swój profil w XING. Firmy mogą np. tworzyć profile firmowe lub publikować oferty pracy na XING.

Spółką zarządzającą XING jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwany przez kontrolera i na którym komponentXING (wtyczka XING) została zintegrowana, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą jest automatycznie monitowany o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu XING. Dalsze informacje na temat wtyczki XING są dostępne na stronie https://dev.xing.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej XING uzyskuje wiedzę o tym, jaka konkretnie podstrona naszej witryny została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na XING, XING wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej – którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu XING i powiązane z odpowiednim kontem XING osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie na przycisk XING zintegrowany na naszej stronie internetowej, np. przycisk “Udostępnij”, wówczas XING przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika XING osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

XING otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu XING, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w XING w momencie połączenia z naszą stroną internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na element XING, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do XING nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta XING przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Opublikowane przez XING postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, które są dostępne pod adresem https://www.xing.com/privacy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez XING. Ponadto XING opublikował informacje o ochronie prywatności dotyczące przycisku XING share button pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

23. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i wykorzystywania YouTube

Na tej stronie internetowej kontroler zintegrował komponenty YouTube. YouTube jest internetowym portalem wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo i innych użytkowników, co zapewnia również bezpłatne oglądanie, przeglądanie i komentowanie ich. YouTube pozwala na publikowanie wszelkiego rodzaju filmów, dzięki czemu mamy dostęp zarówno do pełnych filmów i audycji telewizyjnych, jak i teledysków, zwiastunów oraz filmów tworzonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Firmą prowadzącą YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC jest spółką zależną firmy Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której znajduje się komponent YouTube (wideo YouTube) została zintegrowana, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą zostanie automatycznie poproszony o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu YouTube. Dalsze informacje na temat YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/. Podczas tej procedury technicznej YouTube i Google zdobywają wiedzę na temat jaką konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedził podmiot danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym wywołaniu podstrony zawierającej film YouTube, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, w momencie połączenia z naszą stroną internetową jest zalogowana na YouTube; dzieje się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na film na YouTube, czy nie. Jeżeli przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, można zapobiec ich przekazaniu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się ze swojego konta na YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Przepisy YouTube dotyczące ochrony danych, dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

24. Metoda płatności: Przepisy o ochronie danych dotyczące korzystania z PayPal jako procesorapłatności

Na tej stronie, kontroler posiada zintegrowane komponenty PayPal. PayPal jest dostawcą usług płatniczych online. Płatności są realizowane poprzez tzw. konta PayPal, które stanowią wirtualne konta prywatne lub firmowe. PayPal jest również w stanie przetwarzać wirtualne płatności za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Zarządzanie kontem PayPal odbywa się za pomocą adresu e-mail, dlatego też nie ma klasycznych numerów kont. PayPal umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal akceptuje również funkcje powiernicze i oferuje usługi ochrony kupującego.

Europejską spółką operacyjną firmy PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luksemburg.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze w sklepie internetowym w procesie składania zamówienia opcję płatności “PayPal”, automatycznie przekazujemy dane tej osoby do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do realizacji płatności.

Dane osobowe przekazywane do firmy PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Przetwarzanie umowy kupna wymaga również takich danych osobowych, które są związane z danym zamówieniem.

Przekazywanie tych danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator będzie przekazywał dane osobowe do PayPal, w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazaniu danych. Dane osobowe wymieniane między firmą PayPal a administratorem danych w celu ich przetwarzania będą przekazywane przez firmę PayPal do gospodarczych agencji kredytowych. Przekazywanie to ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

W razie potrzeby firma PayPal będzie przekazywać dane osobowe podmiotom stowarzyszonym i dostawcom usług lub podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub do przetwarzania danych w ramach zamówienia.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w firmie PayPal. Odwołanie nie ma żadnego wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane zgodnie z (umownym) przetwarzaniem płatności.

Obowiązujące w firmie PayPal postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

25. Metoda płatności: Przepisy o ochronie danych dotyczące korzystania z Skrill jako procesorapłatności

Na tej stronie kontroler posiada zintegrowane komponenty przez Skrill. Skrill jest dostawcą usług płatniczych online. Płatności dokonywane są za pośrednictwem tzw. portfela Skrill, który jest wirtualnym portfelem elektronicznym. Skrill oferuje również możliwość dokonywania wirtualnych płatności za pomocą kart kredytowych. Zarządzanie portfelem Skrill odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail. Skrill umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności.

Firmą prowadzącą serwis Skrill jest Skrill Limited, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Wielka Brytania.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze “Skrill” jako opcję płatności podczas procesu zamawiania w naszym sklepie internetowym, dane zostaną automatycznie przekazane do Skrill. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do realizacji płatności.

Dane osobowe wymieniane ze Skrill to kwota zakupu i adres e-mail, które są niezbędne do realizacji płatności. Przekazywanie danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże Skrill również inne dane osobowe w przypadku, gdy istnieje uzasadniony interes w ich przekazaniu. Dane osobowe wymieniane między Skrill a osobą, której dane dotyczą, są przekazywane przez Skrill agencjom gospodarczym. Przekazanie to ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Wrazie potrzeby Skrill przekaże dane osobowe podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych lub do przetwarzania danych w ramach zlecenia.

Osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Skrill. Odwołanie nie ma żadnego wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane zgodnie z (umownym) przetwarzaniem płatności.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Skrill można znaleźć pod adresem https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/.

26. Metoda płatności: Przepisy o ochronie danych dotyczące korzystania z Sofortüberweisung jako podmiotu przetwarzającegopłatności

Na tej stronie internetowej kontroler zintegrował komponenty Sofortüberweisung. Sofortüberweisung jest usługą płatniczą, która umożliwia bezgotówkową płatność za produkty i usługi w Internecie. Sofortüberweisung jest procedurą techniczną, dzięki której sprzedawca internetowy otrzymuje natychmiast potwierdzenie płatności. Dzięki temu przedsiębiorca może dostarczyć klientowi towary, usługi lub pliki do pobrania natychmiast po złożeniu zamówienia.

Spółką zarządzającą Sofortüberweisung jest SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Niemcy.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wybierze w naszym sklepie internetowym w procesie składania zamówienia opcję płatności “przelew natychmiastowy”, dane tej osoby zostaną przekazane Sofortüberweisung. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do realizacji płatności.

W przypadku realizacji zakupu za pomocą przelewu bezpośredniego kupujący przesyła PIN i TAN do Sofort GmbH. Sofortüberweisung przeprowadza następnie przelew do sprzedawcy internetowego po technicznej weryfikacji stanu konta i pobraniu dodatkowych danych w celu sprawdzenia przyporządkowania konta. Trader online jest wtedy automatycznie informowany o wykonaniu transakcji finansowej.

Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Przekazywanie tych danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator niezwłocznie przekaże pozostałe dane osobowe, nawet jeśli istnieje uzasadniony interes w ich przekazaniu. Dane osobowe wymieniane między Sofortüberweisung a administratorem są przekazywane przez Sofortüberweisung do gospodarczych agencji kredytowych. Przekazanie to ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Sofortüberweisung przekazuje dane osobowe spółkom powiązanym i usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub danych w celu ich przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie od Sofortüberweisung. Odwołanie nie ma żadnego wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane zgodnie z (umownym) przetwarzaniem płatności.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Sofortüberweisung można znaleźć pod adresem https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

27. Podstawa prawna przetwarzaniadanych

Art. 6(1) lit. a GDPR służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b GDPR. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6(1) lit. c GDPR. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce np. w przypadku, gdyby gość u legł wypadkowi w naszym przedsiębiorstwie i jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie danych byłoby oparte na art. 6(1) lit. d GDPR. Wreszcie, operacje przetwarzania danych mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Niniejsza podstawa prawna jest używany do przetwarzania operacji, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie interesy są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania danych są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały one wyraźnie wymienione przez europejskiego ustawodawcę. Uznał, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 GDPR).

28. Uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronętrzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności w trosce o dobro wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

29. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Kryterium stosowanym do określenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do realizacji umowy lub jej rozpoczęcia.

30. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymóg konieczny do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych; możliwe konsekwencje niepodania takich danych

Wyjaśniamy, że udostępnienie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami w celu zawarcia umowy konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest np. zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych skutkowałoby tym, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych.

31. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności została wygenerowana przez Generator Polityki Prywatności DGD – Twojego zewnętrznego DPO, który został opracowany we współpracy z polskimi prawnikami.